H.S. BASEBALL
*Teton 8
Sugar-Salem 3 F

Shelley 5
*South Fremont 7 F

GIRLS H.S. SOFTBALL
*Shelley 17
South Fremont 3 F/6 Inn