Idaho Fires Robb Akey

POSTED: 06:00 PM MDT Oct 21, 2012    UPDATED: 10:43 PM MDT Oct 21, 2012 

University of Idaho fired Head Coach Robb Akey Sunday